# Tên nhân vật Số tiền
1 CảnhGiới 56,500,000
2 BảoTiêu 45,000,000
3 Cún 42,000,000
4 NTD 37,145,000
5 Xjn1LầnThua 35,500,000
6 MinhHiếu 31,000,000
7 BảoNgọc 10,040,000
8 JoKer 8,292,000
9 ChiếnBinh 8,000,000
10 LyMacSau 6,000,000